Usluge koje nudimo:

db4cd5569714153c34822deb9add8495
Bavimo se zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima, državnim organima i trećim licima u parničnim, krivičnim i upravnim postupcima.

Imamo veliki broj uspešno rešenih predmeta a posebno predmeta visokog stepena složenosti i velike vrednosti.

Cilj nam je da uz veliki stepen razumevanja i pažnje za naše klijente ostvarimo najbolje moguće rezultate i najpovoljnija pravna rešenja.

Naše usluge:

Rešavanje sporova pred sudom predstavlja našu užu specijalnost.
Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima pred svim sudovima u Srbiji, pri čemu uvek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mestu.

Parnica

Rešavanje sporova pred sudom predstavlja našu užu specijalnost.
Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima pred svim sudovima u Srbiji, pri čemu uvek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mestu.
Uspešno zastupamo klijente pred sudovima, državnim i lokalnim organima, kao i pred osiguravajućim društvima u slučaju nastanka materijalne štete, lakih i teških povreda, oštećenja zdravlja, smrti, kao i u slučaju povrede časti i ugleda.

Naknada Štete

Uspešno zastupamo klijente pred sudovima, državnim i lokalnim organima, kao i pred osiguravajućim društvima u slučaju nastanka materijalne štete, lakih i teških povreda, oštećenja zdravlja, smrti, kao i u slučaju povrede časti i ugleda.
Naše usluge obuhvataju sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. Isto važi i za sve vrste privrednih prestupa i prekršaja.
Posebno se bavimo zastupanjem i odbranom maloletnih lica.

Krivično Pravo

Naše usluge obuhvataju sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. Isto važi i za sve vrste privrednih prestupa i prekršaja.
Posebno se bavimo zastupanjem i odbranom maloletnih lica.
Prilikom izrade raznovrsnih ugovora iz ove oblasti sa klijentima zajednički definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja

Privredno Pravo

Prilikom izrade raznovrsnih ugovora iz ove oblasti sa klijentima zajednički definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja
Konsultujemo naše klijente u svim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i zasnivanja i brisanja hipoteka. Zastupamo klijente pred katastrom, učestvujemo u gradjevinskim projektima u pregovorima kao i postupcima za dobijanje svih vrsta dozvola i saglasnosti

Nekretnine

Konsultujemo naše klijente u svim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i zasnivanja i brisanja hipoteka. Zastupamo klijente pred katastrom, učestvujemo u gradjevinskim projektima u pregovorima kao i postupcima za dobijanje svih vrsta dozvola i saglasnosti
Pružamo usluge pokretanja i vodjenja ostavinskog postupka, sastavljanje testamenata, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju itd.
Bavimo se pravnim odnosima među supružnicima kao i porodično pravnim odnosima sa decom.

Porodično i Nasledno Pravo

Pružamo usluge pokretanja i vodjenja ostavinskog postupka, sastavljanje testamenata, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju itd.

Bavimo se pravnim odnosima među supružnicima kao i porodično pravnim odnosima sa decom.
Pružamo pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima. Sastavljamo sve vrste opštih i pojedinačnih akata. Zastupamo kliente u radnim sporovima pred sudovima, arbitražama i trećim licima

Radno Pravo

Pružamo pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima. Sastavljamo sve vrste opštih i pojedinačnih akata. Zastupamo kliente u radnim sporovima pred sudovima, arbitražama i trećim licima
Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom i vansudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja(novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, udeli u privrednim društvima).
Strankama pružamo kompletnu pomoć prilikom iseljenja

Naplata Potraživanja i Izvršenje

Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom i vansudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja(novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, udeli u privrednim društvima).
Strankama pružamo kompletnu pomoć prilikom iseljenja
Pružamo usluge osnivanja kompanija i njihovih ogranaka i predstavništava, donošenja svih neophodnih akata u poslovanju, sprovodjenju svih vrsta statusnih promena i aktivno učestvujemo u poslovnim pregovorima koje naši klijenti vode sa trećim licima i državnim organima.

Korporativno Pravo

Pružamo usluge osnivanja kompanija i njihovih ogranaka i predstavništava, donošenja svih neophodnih akata u poslovanju, sprovodjenju svih vrsta statusnih promena i aktivno učestvujemo u poslovnim pregovorima koje naši klijenti vode sa trećim licima i državnim organima.
Pružamo efikasan sistem zaštite prava intelektualne svojine(registracija i obnavljanje zaštite kao i zaštita povredjenih prava pred sudovima).

Pravo Intelektualne Svojine

Pružamo efikasan sistem zaštite prava intelektualne svojine(registracija i obnavljanje zaštite kao i zaštita povredjenih prava pred sudovima).
Pružamo usluge iz oblasti poreskog prava za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente, kao i analizom i sprovodjenjem primene medjunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Poresko Pravo

Pružamo usluge iz oblasti poreskog prava za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente, kao i analizom i sprovodjenjem primene medjunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
Klijentima pomažemo da bolje razumeju svoje interese u nastalom sporu sa drugom stranom i da se zajednički pronadju odgovarajuća rešenja prihvatljivo za obe strane

Medijacija (posredovanje u rešavanju sukoba)

Klijentima pomažemo da bolje razumeju svoje interese u nastalom sporu sa drugom stranom i da se zajednički pronadju odgovarajuća rešenja prihvatljivo za obe strane

Pozovite nas

+381 63 776 10 66

+381.62 895 07 59

-ILI-